Bewuster & Gezonder

Disclaimer

Disclaimer van Bewuster en Gezonder

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.bewusterengezonder.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bewuster en Gezonder. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op deze website aan u aangeboden wordt.

De advisering van Hanneke van Roekel is uitdrukkelijk niet bedoeld als (vervanging van) reguliere medische behandeling. Bij acute gezondheidsklachten of verergering van gezondheidsklachten wordt u aangeraden contact op te nemen met de behandelend (huis-)arts of medisch specialist.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bewuster en Gezonder is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bewuster en Gezonder.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat er gestreefd wordt naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bewuster en Gezonder te mogen claimen of te veronderstellen.

Bewuster en Gezonder streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud me het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bewuster en Gezonder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bewusterengezonder.nl op deze pagina.